Používateľ webstránky cashory.sk súhlasí so zhromažďovaním cookies na strane prevádzkovateľa a analyzovaní IP adries, pre potreby správneho fungovania webstránky.

Tieto údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Webstránka sa riadi a dodržiava zákon č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, a doplnený zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov.

V Bratislave 19.4.2023